24.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 239/3


Становище на Съда (пленум) от 16 май 2017 г. — Европейска комисия

(Становище 2/15) (1)

((Становище, постановено на основание член 218, параграф 11 ДФЕС - Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур - Споразумение от „ново поколение“, договорено след влизането в сила на Договорите за ЕС и за функционирането на ЕС - Компетентност за сключване на споразумението - Член 3, параграф 1, буква д) ДФЕС - Обща търговска политика - Член 207, параграф 1 ДФЕС - Търговия със стоки и услуги - Преки чуждестранни инвестиции - Обществени поръчки - Търговски аспекти на интелектуалната собственост - Конкуренция - Търговия с трети държави и устойчиво развитие - Социална закрила на работниците - Опазване на околната среда - Член 207, параграф 5 ДФЕС - Услуги в областта на транспорта - Член 3, параграф 2 ДФЕС - Международно споразумение, което може да засегне общите правила или да промени техния обхват - Вторично законодателство на Съюза в областта на свободното предоставяне на услуги в транспорта - Чуждестранни инвестиции, които не са преки - Член 216 ДФЕС - Споразумение, необходимо за осъществяване на някоя от целите по Договорите - Свободно движение на капитали и плащания между държави членки и трети държави - Правоприемство по договори в областта на инвестициите - Заместване на инвестиционните споразумения между държавите членки и Република Сингапур - Институционални разпоредби на споразумението - Уреждане на спорове между инвеститори и държави - Уреждане на спорове между страните))

(2017/C 239/03)

Език на производството: всички официални езици

Страна, направила искането

Европейска комисия (представители: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig и M. Kocjan)

Диспозитив

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур попада в изключителната компетентност на Съюза, с изключение на следните разпоредби, които попадат в споделената между Съюза и държавите членки компетентност:

разпоредбите на глава 9 (Инвестиции), раздел А (Защита на инвестициите) от това споразумение, доколкото се отнасят до инвестиции между Съюза и Република Сингапур, които не са преки,

разпоредбите на глава 9, раздел Б (Уреждане на спорове между инвеститор и държава), и

разпоредбите на глави 1 (Цели и общи определения), 14 (Прозрачност), 15 (Уреждане на спорове между страните), 16 (Механизъм за медиация) и 17 (Институционални, общи и заключителни разпоредби) от това споразумение, доколкото се отнасят до разпоредбите на глава 9, а последните попадат в обхвата на споделената между Съюза и държавите членки компетентност.


(1)  ОВ C 363, 3.11.2015 г.