3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/19


Решение на Съда (втори състав) от 8 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Paris — Франция) — Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU

(Дело C-562/15) (1)

((Преюдициално запитване - Сравнителна реклама - Директива 2006/114/ЕО - Член 4 - Директива 2005/29/ЕО - Член 7 - Обективно сравняване на цените - Заблуждаващо бездействие - Реклама, в която се сравняват цените на стоки, продавани в различни по големина и по формат магазини - Законосъобразност - Съществена информация - Степен и носител на информацията))

(2017/C 104/28)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Paris

Страни в главното производство

Жалбоподател: Carrefour Hypermarchés SAS

Ответник: ITM Alimentaire International SASU

Диспозитив

Член 4, букви а) и в) от Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама, във връзка с член 7, параграфи 1—3 от Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“), трябва да се тълкува в смисъл, че реклама като разглежданата в главното производство — в която се сравняват цените на стоки, продавани в различни по големина или по формат магазини, когато тези магазини са част от дистрибуторски фирми, всяка една от които притежава гама от различни по големина и по формат магазини, и рекламодателят сравнява цените в по-големи или с по-висок формат магазини от дистрибуторската си фирма с такива, взети от по-малки или с по-нисък формат магазини от конкурентни дистрибуторски фирми — би могла да е недопустима по смисъла на първата от посочените разпоредби освен ако потребителите са уведомени ясно със самото рекламно съобщение, че сравнението е между цени, взети от по-големи или с по-висок формат магазини от дистрибуторската фирма на рекламодателя, и цени, взети от по-малки или с по-нисък формат магазини от конкурентни дистрибуторски фирми.

Запитващата юрисдикция следва да прецени дали такава реклама е допустима, да провери дали с оглед на обстоятелствата в конкретния случай разглежданата в главното производство реклама не нарушава изискването за обективност на сравнението и/или дали не разкрива заблуждаващ характер, от една страна, като вземе предвид как тя се възприема от средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, и от друга страна, като отчете съдържащите се в самата реклама сведения по-специално за това от какви магазини от дистрибуторската фирма на рекламодателя и от конкурентни дистрибуторски фирми са взети цените, които се сравняват, както и всички останали елементи на рекламата.


(1)  ОВ C 27, 25.1.2016 г.