10.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/8


Решение на Съда (първи състав) от 16 февруари г. (преюдициално запитване от rechtbank van Koophandel te Gent — Белгия) — Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV

(Дело C-507/15) (1)

((Преюдициално запитване - Самостоятелно заети търговски представители - Директива 86/653/ЕИО - Координиране на правото на държавите членки - Белгийският закон за транспониране - Договор за търговско представителство - Установен в Белгия принципал и установен в Турция търговски представител - Клауза за избора на белгийското право - Неприложим закон - Споразумение за асоцииране ЕИО—Турция - Съвместимост))

(2017/C 112/12)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank van Koophandel te Gent

Страни в главното производство

Ищец: Agro Foreign Trade & Agency Ltd

Ответник: Petersime NV

Диспозитив

Директива 86/653/ЕИО на Съвета от 18 декември 1986 година относно координирането на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители, и Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция, което е подписано на 12 септември 1963 г. в Анкара от Република Турция, от една страна, както и от държавите — членки на ЕИО, и Общността, от друга страна, и което е сключено, одобрено и утвърдено от името на Общността с Решение 64/732/ЕИО на Съвета от 23 декември 1963 г., трябва да се тълкуват в смисъл, че те допускат национална правна уредба за транспониране на тази директива в правото на съответната държава членка, която изключва от своето приложно поле договор за търговско представителство, в рамките на който търговският представител е установен в Турция, където той упражнява дейности, произтичащи от този договор, а принципалът е установен в посочената държава членка, така че при тези обстоятелства търговският представител не може да се позове на правата, които посочената директива гарантира на търговските представители след прекратяването на такъв договор за търговско представителство.


(1)  ОВ C 414, 14.12.2015 г.