28.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 441/3


Решение на Съда (четвърти състав) от 6 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Италия) — Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano

(Дело C-318/15) (1)

((Преюдициално запитване - Обществени поръчки за строителство - Директива 2004/18/ЕО - Член 7, буква в) - Прагови стойности на обществените поръчки - Недостигнат праг - Оферти с необичайно ниски цени - Автоматично изключване - Възможност на възлагащия орган - Задължения на възлагащия орган, произтичащи от свободата на установяване, от свободното предоставяне на услуги и от общия принцип на недопускане на дискриминация - Поръчки, които могат да са от сигурен трансграничен интерес))

(2016/C 441/03)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Страни в главното производство

Жалбоподател: Tecnoedi Costruzioni Srl

Ответник: Comune di Fossano

Диспозитив

Преюдициалното запитване, отправено от Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Регионален административен съд, Пиемонт, Италия) с акт от 29 април 2015 г., е недопустимо.


(1)  ОВ C 311, 21.9.2015 г.