27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/17


Жалба, подадена на 26 август 2014 г. — Frinsa del Noroeste/СХВП — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Дело T-638/14)

2014/C 380/23

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Испания) (представител: J. Botella Reyna, abogado)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Бразилия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да постанови решение, с което се отказва да се регистрира като марка на Общността знакът „FRISA“ с № 1 0 3 29  721 за стоки от клас 29 и за услуги от класове 35 и 39.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Другата страна в производството пред апелативния състав

Марка на Общността, предмет на спора: Фигуративна марка със словен елемент „FRISA“ за стоки и услуги от класове 29, 35 и 39 — Заявка за марка на Общността № 1 0 3 29  721

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Фигуративна марка със словен елемент „Frinsa“ за стоки от клас 29

Решение на отдела по споровете: Частично уважава възражението.

Решение на апелативния състав: Отменя решението на отдела по споровете и отхвърля възражението в неговата цялост.

Изложени правни основания: В решението си от 1 юли 2014 г. по съединени преписки R 1547/2013-4 и R 1851/2013-4 четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) не е разгледал доводите на жалбоподателя, тъй като се е ограничил до постановяване на идентично спрямо тях решение, като е разгледал единствено доказателството за използване, представено в хода на производството.