13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/25


Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Souruh/Съвет

(Дело T-612/14)

2014/C 361/38

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Souruh SA (Дамаск, Сирия) (представители: E. Ruchat и C. Cornet d’Elzius, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Общия съд:

да обяви жалбата на жалбоподателя за допустима и основателна,

вследствие на това да отмени Решение 2014/309/ОВППС от 28 май 2014 г. и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски за настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания, които по същество са идентични или подобни на основанията, изложени по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.