6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/19


Иск, предявен на 4 август 2014 г. — Gascogne Sack Deutschland и Gascogne/Съд на Европейския съюз

(Дело T-577/14)

2014/C 351/24

Език на производството: френски

Страни

Ищци: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Вийда, Германия), и Gascogne (Сан-Пол-ле-Дакс, Франция) (представители: F. Puel и E. Durand, адвокати)

Ответник: Съд на Европейския съюз

Искания на ищците

Ищците искат от Общия съд:

да установи извъндоговорната отговорност на Европейския съюз, възникнала в резултат на производството пред Общия съд, проведено в противоречие с изискванията за решаване на делото в разумен срок,

Поради това,

да осъди Европейския съюз да им заплати съответстващо и пълно обезщетение на претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразното поведение на Съюза, които съответстват на следните суми, заедно с компенсаторни и мораторни лихви по определената от Европейската централна банка по отношение на нейните основни операции за рефинансиране ставка, увеличена с два процентни пункта, считано от датата на предявяване на исковата молба:

1 1 93  467 EUR обезщетение за загубите, претърпени от плащането на допълнителна законна лихва върху номинала на санкцията извън рамките на разумния срок,

1 87  571 EUR обезщетение за загубите, претърпени от допълнителното плащане на банкова гаранция извън рамките на разумния срок,

2 0 00  000 EUR обезщетение за пропуснатите ползи и/или за загубите, претърпени поради „състоянието на несигурност“, и

5 00  000 EUR обезщетение за неимуществени вреди,

при условията на евентуалност, ако се прецени, че размерът на претърпените вреди следва да бъде обект на нова оценка, да разпореди извършването на експертиза в съответствие с член 65, буква г), член 66, параграф 1 и член 70 от Процедурния правилник на Общия съд,

във всички споменати случаи, да осъди Европейския съюз да заплати разноските по настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищците посочват едно-единствено правно основание, изведено от нарушение на член 47, втора алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз, в резултат на прекомерната продължителност на производството пред Общия съд и поради това на нарушението на тяхното основно право делото им да бъде разгледано в разумен срок.