29.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 339/20


Жалба, подадена на 16 юли 2014 г. — Sheraton International IP/СХВП — Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

(Дело T-536/14)

2014/C 339/24

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Sheraton International IP LLC (Стамфорд, Съединени американски щати) (представител: E. Armijo Chávarri, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Сидни, Австралия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на пети апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 30 април 2014 г., постановено по съединени преписки R 240/2013-5 и R 303/2013-5,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка, съдържаща словните елементи „PARK REGIS“, за услуги от класове 35, 36 и 43 — заявка за регистрация на марка на Общността № 9 4 88  933

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: регистрации на марка на Общността, международни регистрации и общоизвестна марка „ST REGIS“

Решение на отдела по споровете: уважава възражението частично

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността