28.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 245/26


Жалба, подадена на 30 май 2014 г. — Yassin/Съвет

(Дело T-376/14)

2014/C 245/35

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Кайро, Египет) (представители: J. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe и A. Yehia, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима и основателна,

да отмени Решение 2014/153, доколкото продължава до 22 март 2015 г. ограничителните мерки срещу жалбоподателя, който е посочен в Решение 2011/172/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати разноските в производството.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага пет правни основания, които по същество са идентични или сходни с тези, наведени по дело T-375/14, Al Naggar/Съвет.