8.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 439/28


Иск, предявен на 12 май 2014 г. — Arvanitis и др./Европейски парламент

(Дело T-350/14)

(2014/C 439/38)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищци: Athanasios Arvanitis (Rodi, Гърция) и други 47 ищци (представител: Ch. Papadimitriou, адвокат)

Ответници: Европейски парламент, Европейският съвет, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Европейска централна банка, Еврогрупа

Искания на ищците

Ищците искат от Общия съд:

да обяви, че ответниците не са приели необходимото законодателство за пълно въвеждане на общите принципи на правото на Съюза, по-специално Директивата за срочната работа, вследствие уволнението на ищците от бившата Olympiaki Aeroporia, наложено с Решение на Европейската комисия, транспонирано в гръцкия правен ред със Закон № 3717/2008;

да даде възможност на ищците, както и на всички уволнени служители бившата Olympiaki Aeroporia чрез правен акт на Съюза — директива, регламент или друг източник на правото на Съюза с директно приложение, възможност да получат обезщетението, на което биха имали право в качеството си на постоянно назначени служители при уволнението им поради преустановяване на дейността на бившето Olympiaki Aeroporia, и

да присъди обезщетение за вреди в размер на 3 00  000 EUR чрез правен акт на Съюза — директива, регламент или друг източник на правото на Съюза с директно приложение, в полза на всеки от ищците за претърпените тревоги и притеснения, сериозното нарушаване на основните права и преждевременното прекратяване на трудовия живот.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си, ищците излагат две правни основания.

1.

Първо правно основание: Закон № 3717/2008, който предвижда прекратяването на Olympiaki Aeroporia и уволнението на всички служители на срочни договори, всъщност представлява акт на Съюза и по същество е наложен от институциите на Европейския съюз и по-конкретно от Европейската централна банка и от Европейската комисия, като всички законодателни актове на гръцкото правителство са приети по указание или по-точно въз основа на решение на Еврогрупата, на Съвета по икономически и финансови въпроси, на Европейската централна банка и на Европейската комисия.

2.

Второ правно основание: неприравняването на уволнените срочни служители, заети в бившето Olympiaki Aeroporia на останалите служители на dell’Olympiaki Aeroporia по безсрочно правоотношение и липсата на изрично обезщетяване за тях при напускането им, е причинило преки, лични и сериозни вреди и ги е лишило от възможността да се ползват от основните си права.