4.8.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 253/30


Жалба, подадена на 14 април 2014 г. — Chemo Ibérica/СХВП — Novartis (EXELTIS)

(Дело T-252/14)

2014/C 253/44

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Chemo Ibérica, SA (Барселона, Испания) (представител: M. I. Escudero Pérez, abogada)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Novartis AG (Базел, Швейцария)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решение на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 10 февруари 2014 г. (преписка R 936/2013-4), с което се постановява последователно прехвърляне на марка на Общността № 1 0 2 48  367„EXELTIS“ в клас 5a от международната номенклатура,

да осъди ответника и/или съответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка „EXELTIS“ за стоки от клас 5 — Заявка за марка на Общността № 1 0 2 48  367

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Novartis AG

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Словна марка „EXELON“ за стоки от клас 5

Решение на отдела по споровете: Отхвърля заявката.

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.