22.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 68/27


Определение на Общия съд от 17 декември 2015 г. Murnauer Markenvertrieb/СХВП — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Дело T-534/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Оттегляне на възражението - Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество))

(2016/C 068/35)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Егелсбах, Германия) (представители: F. Traub и D. Horst, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: D. Walicka)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Bach Flower Remedies Ltd (Уимбълдън, Обединено кралство) (представители: A. Renck и M. Petersen, avocats)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 5 май 2014 г. (преписка R 2041/2012-2), относно производство по възражение между Murnauer Markenvertieb GmbH и Bach Flower Remedies Ltd.

Диспозитив

1)

Липсват основания за постановяване на съдебно решение по същество.

2)

Осъжда Murnauer Markenvertrieb GmbH и Bach Flower Remedies Ltd да заплатят направените от тях разноски, както и всеки от тях да заплати половината от разноските на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).


(1)  ОВ C 351, 6.10.2014 г.