22.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 68/26


Определение на Общия съд от 17 декември 2015 г. — Universal Music/СХВП — Yello Strom (Yellow Lounge)

(Дело T-379/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Оттегляне на възражението - Липса на основание за произнасяне))

(2016/C 068/34)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Universal Music GmbH (Берлин, Германия) (представител: M. Viefhus, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: първоначално G. Schneider, впоследствие G. Schneider и D. Walicka)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Yello Strom GmbH (Кьолн, Германия) (представител: K. Gründig-Schnelle, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 20 март 2014 г. (дело R 274/2013-4) относно производство по възражение при страни Yello Strom GmbH и Universal Music GmbH.

Диспозитив

1)

Липса на основание за произнасяне по жалбата.

2)

Осъжда Universal Music GmbH и Yello Strom GmbH да понесат собствените си съдебни разноски, като всяко от тях заплати и по половината от съдебните разноски, понесени от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).


(1)  ОВ C 292, 1.9.2014 г.