1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/26


Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Erbslöh/Комисия

(Дело T-296/14 R)

((Обезпечително производство - Държавни помощи - Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници - Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи - Молба за спиране на изпълнението - Fumus boni juris))

(2014/C 431/45)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Erbslöh AG (Фелберт, Германия) (представители: T. Volz и B. Wißmann, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: . Maxian Rusche и R. Sauer)

Предмет

Искане за спиране на действието на решението, с което Комисията започва официална процедура по разследване в областта на държавните помощи по отношение на германския закон за енергията от възобновяеми източници.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.