7.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 294/66


Определение на Общия съд от 9 юни 2015 г. — Bayer MaterialScience/Комисия

(Дело T-282/14) (1)

((Държавни помощи - Мерки, взети от Германия в подкрепа на електроенергията от възобновяеми източници и на енергоемките предприятия - Решение за откриване на предвидената в член 108, параграф 2 ДФЕС процедура - Приемане на окончателното решение след подаването на жалбата - Липса на основание за произнасяне))

(2015/C 294/80)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Bayer MaterialScience AG (Леверкузен, Германия) (представители: C. Arhold, L. Petersen, F.-A. Wesche, N. Wimmer, и T. Woltering, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche и R. Sauer, подпомагани от C. von Donat и G. Quardt, адвокати)

Предмет

Жалба за частична отмяна на Решение C (2013) 4424 окончателен на Комисията от 18 декември 2013 година за откриване на процедурата по член 108, параграф 2 ДФЕС във връзка с мерките, прилагани от Федерална република Германия в подкрепа на електроенергията от възобновяеми източници и на енергоемките потребители (Държавна помощ SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN).

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по настоящата жалба.

2)

Липсва основание за произнасяне по молбата за встъпване на Надзорния орган на ЕАСТ.

3)

Bayer MaterialScience AG понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски на Европейската комисия.

4)

Надзорният орган на ЕАСТ понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 223, 14.7.2014 г.