30.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/43


Решение на Общия съд от 13 декември 2016 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/Комисия

(Дело T-764/14) (1)

((Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Техническо съдействие, разработване и въвеждане на система за митнически транзит на ASEAN (ACTS) - Отхвърляне на офертата на оферент - Възлагане на поръчката на друг оферент - Критерии за подбор - Критерии за възлагане - Задължение за мотивиране - Явна грешка в преценката - Равно третиране - Прозрачност))

(2017/C 030/46)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподатели: European Dynamics Luxembourg SA (Люксембург, Люксембург) и Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Атина, Гърция) (представители: първоначално M. Sfyri и I. Ampazis, адвокати, впоследствие M. Sfyri)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално S. Bartelt и A. Marcoulli, впоследствие S. Bartelt и M. Konstantinidis)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на решението на Комисията от 5 септември 2014 г., с което се отхвърля направената от жалбоподателите оферта в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка EuropeAid/135040/C/SER/MULTI за разработване на пилотна автоматизирана система за управление на митническия транзит на ASEAN (ASEAN Customs Transit System) и поръчката се възлага на друг оферент.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда European Dynamics Luxembourg SA и Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 26, 26.1.2015 г.