3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/42


Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Holistic Innovation Institute/REA

(Дело T-706/14) (1)

((Научни изследвания и технологично развитие - Финансирани от Съюза проекти за научни изследвания - Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 — 2013 г.) - Проекти „ZONeSEC“ и „Inachus“ - Решение да се откаже участието на жалбоподателя - Жалба за отмяна и иск за отговорност))

(2017/C 104/58)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Holistic Innovation Institute, SLU (Посуело де Аларкон, Испания) (представители: първоначално R. Muñiz García, впоследствие J. Marín López, адвокати)

Ответник: Изпълнителна агенция за научни изследвания (представители: S. Payan-Lagrou и V. Canetti, подпомагани от J. Rivas, avocat)

Предмет

От една страна, искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение от 24 юли 2014 г. на директора на REA [ARES (2014) 2461172] за прекратяване на преговорите с жалбоподателя и за отказ на участието му в европейските проекти „Inachus“ и „ZONeSEC“, и от друга страна, искане на основание член 268 ДФЕС за присъждане на обезщетение за вредите, които жалбоподателят твърди, че е претърпял поради изключването му от участие в посочените проекти и от оповестяването на някои данни за него вследствие на това решение

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Holistic Innovation Institute, SLU да заплати съдебните разноски в настоящото производство.

3)

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски в обезпечителното производство.


(1)  ОВ C 421, 24.11.2014 г.