25.1.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 27/50


Решение на Общия съд от 8 декември 2015 г. — Giand/СХВП — Flamagas (FLAMINAIRE)

(Дело T-583/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността „FLAMINAIRE“ - По-ранни национални и международна словни марки „FLAMINAIRE“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) № 207/2009 - Реално използване на по-ранната марка - Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (EО) № 207/2009 - Ne bis in idem))

(2016/C 027/62)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Giand Srl (Римини, Италия) (представител: F. Caricato, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: P. Bullock)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Flamagas, SA (Барселона, Испания) (представител: G. Hinarejos Mulliez, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 11 юни 2014 г. (преписка R 2117/2011-4) във връзка с производство по възражение между Flamagas, SA и Giand Srl

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Giand Srl да заплати съдебните разноски, включително необходимите разноски, направени от Flamagas, SA за производството пред апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).


(1)  ОВ C 351, 6.10.2014 г.