3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/41


Решение на Общия съд от 17 февруари 2017 г. — Mayer/ЕОБХ

(Дело T-493/14) (1)

((Командирован национален експерт - Правила на ЕОБХ относно КНЕ - Решение да не се продължава командироването - Достъп до документи - Регламент (ЕО) № 1049/2001 - Отказ за предоставяне на достъп - Изключение, свързано със защитата на личния живот и личната неприкосновеност - Защита на личните данни - Регламент (ЕО) № 45/2001 - Искания за установяване на обстоятелства и за даване на задължителни указания - Допълнително писмено изявление към жалбата - Изменение на исканията - Допустимост))

(2017/C 104/57)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Ingrid Alice Mayer (Елванген, Германия) (представител: T. Mayer, адвокат)

Ответник: Европейски орган за безопасност на храните (представители: D. Detken, подпомаган от R. Van der Hout и A. Köhler, адвокати)

Предмет

Жалба на основание член 263 ДФЕС за оспорване на решенията на ЕОБХ за отхвърляне, от една страна, на искането на жалбоподателката за продължаване на командироването ѝ като национален експерт към ЕОБХ, и от друга страна, на заявлението ѝ за достъп до документите, съхранявани от ЕОБХ

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима.

2.

Осъжда г-жа Ingrid Alice Mayer да заплати съдебните разноски, включително тези за обезпечителното производство.


(1)  ОВ C 329, 22.9.2014 г.