25.1.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 27/46


Решение на Общия съд от 26 ноември 2015 г. — NICO/Съвет

(Дело T-371/14) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки, взети срещу Иран с цел предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие - Замразяване на средства - Задължение за мотивиране - Явна грешка в преценката))

(2016/C 027/56)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Пули, Швейцария) (представители: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta и N. Pilkington, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bishop и I. Rodios)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Съвета, съдържащо се в писмото му от 14 март 2014 г., съгласно което наименованието на жалбоподателя е оставено в списъците на лица и образувания, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, които списъци се съдържат в приложение II към Решение 2010/413/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Обща позиция 2007/140/ОВППС (ОВ L 195, стр. 39), изменено с Решение 2012/635/ОВППС та Съвета от 15 октомври 2012 година (ОВ L 282, стр. 58), и в приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 (ОВ L 88, стр. 1), прилаган съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 945/2012 на Съвета от 15 октомври 2012 година (ОВ L 282, стр. 16)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl понася направените от него съдебни разноски, както и тези, направени от Съвета на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 261, 11.8.2014 г.