23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/49


Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — August Storck/СХВП („2good“)

(Дело T-366/14) (1)

((Марка на Общността - Заявка за словна марка на Общността „2good“ - Марка, представляваща рекламен лозунг - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 389/54)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: August Storck KG (Берлин, Германия) (представители: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum и T. Melchert, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: S. Palmero Cabezas)

Предмет

Отмяна на решението на първи апелативен състав на СХВП от 27 февруари 2014 г. (преписка R 996/2013-1), относно регистрацията на словния знак „2good“ като марка на Общността

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда August Storck KG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 253, 4.8.2014 г.