23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/45


Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Primagaz/СХВП — Reeh (PRIMA KLIMA)

(Дело T-195/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „PRIMA KLIMA“ - По-ранна фигуративна марка на Общността „PRIMAGAZ“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Съответни потребители - Сходство на стоките или на услугите - Сходство на знаците - Отличителен характер на хвалебствен словен елемент - Концептуално сравнение - Отличителен характер на по-ранната марка - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №o207/2009))

(2015/C 389/48)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Париж, Франция) (представител: D. Régnier, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: M. Fischer)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Gerhard Reeh (Радниче, Чешка република) (представител: W. Riegger, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 7 януари 2014 г. (преписка R 2304/2012-1), постановено в производство по възражение със страни Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA и г-н Gerhard Reeh.

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 7 януари 2014 г. (преписка R 2304/2012-1) в частта, в която апелативният състав отхвърля подадената пред него жалба по отношение на стоките „Осветителни елементи, апарати за отопление, за сушене и за вентилация; филтри с активен въглен за вентилация“.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 175, 10.6.2014 г.