23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/44


Решение на Общия съд от 23 септември 2015 г. — Cristiano di Thiene/СХВП — Nautica Apparel („AERONAUTICA“)

(Дело T-193/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността „AERONAUTICA“ - По-ранни словни марки на Общността „NAUTICA“ и „NAUTICA BLUE“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) №o207/2009))

(2015/C 389/47)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Cristiano di Thiene SpA (Тиене, Италия) (представители: F. Fischetti и F. Celluprica, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: P. Bullock и N. Bambara)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Nautica Apparel, Inc. (Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ) (представители: C. Hawkes, solicitor, и B. Brandreth, barrister)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 10 януари 2014 г. (преписка R 96/2013-4) относно производство по възражение между Nautica Apparel, Inc. и Cristiano di Thiene SpA

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Cristiano di Thiene SpA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 151, 19.5.2014 г.