23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/43


Решение на Общия съд от 30 септември 2015 г. — Tilda Riceland Private/СХВП — Siam Grains (BASmALI)

(Дело T-136/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на общността „BASmALI“ - По-ранна нерегистрирана марка или по-ранен знак „BASMATI“ - Относително основание за отказ - Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2015/C 389/46)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Tilda Riceland Private Ltd (Гургаон, Индия) (представители: S. Malynicz, barrister, N. Urwin и D. Sills, solicitors)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: P. Geroulakos и P. Bullock)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Siam Grains Co. Ltd (Банкок, Тайланд)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 18 декември 2013 г. (преписка R 1086/2012 4) относно производство по възражение между Tilda Riceland Private Ltd и Siam Grains Co. Ltd.

Диспозитив

1)

Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 18 декември 2013 г. (преписка R 1086/2012-4).

2)

СХВП понася направените от нея съдебни разноски, както и тези, направени от Tilda Riceland Private Ltd.


(1)  ОВ C 135, 5.5.2014 г.