23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/21


Решение на Общия съд от 30 ноември 2016 г. — Bank Refah Kargaran/Съвет

(Дело T-65/14) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки срещу Иран - Замразяване на средства - Ново вписване на името на жалбоподателя след отмяната на първоначалното вписване от Общия съд - Грешка при прилагане на правото - Фактическа грешка - Задължение за мотивиране - Право на защита - Право на ефективна съдебна защита - Пропорционалност))

(2017/C 022/27)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bank Refah Kargaran (Техеран, Иран) (представител: J.-M. Thouvenin, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: V. Piessevaux, M. Bishop и B. Driessen)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: A. Aresu и D. Gauci)

Предмет

Главно искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна по отношение на жалбоподателя на Решение 2013/661/ОВППС на Съвета от 15 ноември 2013 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 306, 2013 г., стр. 18) и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1154/2013 на Съвета от 15 ноември 2013 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 306, 2013 г., стр. 3) и евентуално искане на същото основание за отмяна по отношение на жалбоподателя на Решение 2013/661 и Регламент за изпълнение № 1154/2013, считано от 20 януари 2014 г.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Bank Refah Kargaran понася, освен направените от нея съдебни разноски, и съдебните разноски на Съвета на Европейския съюз.

3)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 135, 5.5.2014 г.