27.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 380/27


Жалба, подадена на 19 юли 2014 г. — ZZ/Европейски орган за ценни книжа и пазари

(Дело F-69/14)

2014/C 380/35

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Pappas,адвокат)

Ответник: Европейски орган за ценни книжа и пазари

Предмет на производството

Отмяна на атестационен доклад за 2013 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжалвания атестационен доклад,

да се осъди Европейски орган за ценни книжа и пазари да заплати съдебните разноски.