6.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 351/31


Определение на Съда на публичната служба от 14 юли 2014 г. — DJ/ЕААБ

(Дело F-3/14) (1)

2014/C 351/41

Език на производството: английски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 85, 22.3.2014 г., стр. 27