8.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 303/27


Преюдициално запитване от Ráckevei Járásbíróság (Унгария), постъпило на 1 юли 2014 г. — Banif Plus Bank Zrt./Márton Lantos y Mártonné Lantos

(Дело C-312/14)

2014/C 303/34

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Ráckevei Járásbíróság

Страни в главното производство

Ищец/Жалбоподател: Banif Plus Bank Zrt.

Ответник: Márton Lantos, Mártonné Lantos

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли да се приеме, че съгласно разпоредбата на член 4, параграф 1, точка 2 (инвестиционни услуги и дейности) и точка 17 (финансов инструмент), както и приложение I, раздел В, точка 4 (фючърси, договори за деривати) от Директива [2004/39/CE], предлагането на клиента на (валутна) операция в правната фигура на договор за заем във валута, която се изразява в спот покупко-продажба в момента на предоставянето и фючърсна покупко-продажба в момента на погасяването, осъществена чрез конвертиране във форинти на сума, записана във валута, като по този начин заемът на клиента е изложен на въздействието и рисковете (валутен риск) на капиталовите пазари, представлява финансов инструмент?

2)

Трябва ли да се приеме, че съгласно разпоредбата на член 4, параграф 1, точка 6 (търгуване за собствена сметка) и приложение I, раздел A, точка 3 (търгуване за собствена сметка) от Директива 2004/39/CE осъществяването на дейност по търгуване за собствена сметка по отношение на финансовия инструмент, описан в първия въпрос, представлява инвестиционна услуга или дейност?

3)

Финансовата институция трябва ли да извърши проверка за адекватност съгласно член 19, параграфи 4 и 5 от Директивата, като се има предвид, че фючърсната валутна операция, която представлява инвестиционна услуга, свързана с деривати, е предложена като част от друг финансов продукт (а именно договор за заем) и че дериватът сам по себе си представлява комплексен финансов инструмент? Следва ли да се приеме, че не е приложим член 19, параграф 9 от Директивата, поради факта че, тъй като рисковете, които поема клиентът по отношение на заема и на финансовия инструмент по същество са различни, е необходима оценка на адекватността, доколкото операцията включва дериват?

4)

Неприлагането на член 19, параграфи 4 и 5 от Директивата основание ли е за обявяването на договора за заем, сключен между банката и клиента, за нищожен?