8.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 303/6


Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 8 май 2014 г. — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

(Дело C-226/14)

2014/C 303/08

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Hamburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Eurogate Distribution GmbH

Ответник: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Преюдициални въпроси

1)

Налице ли е противоречие с разпоредбите на Директива 77/388/EИО (1), ако с данък върху добавената стойност при внос се облагат стоки, реекспортирани под митнически надзор, тъй като са необщностни стоки, за които обаче е възникнало митническо задължение поради нарушение на задължението по член 204 от МК (2) — в конкретния случай поради несвоевременното изпълнение на задължението за вписване на извеждането на стоките от съответния митнически склад в предвидената за това материална отчетност, което вписване трябва да бъде извършено най-късно към момента на извеждането на съответните стоки?

При отрицателен отговор на първия въпрос:

2)

Разпоредбите на Директива 77/388/EИО задължително ли постановяват в подобни случаи тези стоки да се облагат с данък върху добавената стойност при внос или във връзка с това държавите членки разполагат с известна свобода на преценка?

и

3)

Следва ли съдържателят на митнически склад — приел за складиране в съответствие със сключен договор за предоставяне на услуги определена стока от трета страна в неговия митнически склад, без да може да се разпорежда с тази стока — да се разглежда като длъжник на данъка върху добавената стойност при внос, дължим вследствие на нарушението на неговото задължение по член 10, параграф 3, втора алинея от Директива 77/388/EИО във връзка с член 204, параграф 1 от МК, независимо че стоката не се използва за целите на извършваните от това лице облагаеми доставки по смисъла на член 17, параграф 2, буква a) от Директива 77/388/EИО?


(1)  Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. относно хармонизирането на законодателствата на държавите членки по отношение на данъка върху оборота — Обща система за данък добавена стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58).