24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/17


Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 14 април 2014 година — „ИЗИПЕЙ“ АД, „ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД/Министерски съвет на Република България, Национален осигурителен институт

(Дело C-185/14)

2014/C 194/21

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподатели:„ИЗИПЕЙ“ АД, „ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Ответници: Министерски съвет на Република България, Национален осигурителен институт

Преюдициални въпроси

1.

Следва ли пощенска услуга, като услугата по извършване на пощенски паричен превод на суми от подателя, който в случая е Държавата, до получателя — лицата с право на социално плащане, да се счита извън приложното поле на Директива 97/67/ЕО (1), така, както е изменена с Директива 2002/39/ЕО (2) и Директива 2008/6/ЕО (3), и поради това — подчинена на разпоредбите на чл. 106 и 107 от ДФЕС.

2.

При положителен отговор на първия въпрос следва ли разпоредбите на чл. 106 и чл. 107 от ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че не допускат ограничение на свободната конкуренция при предоставяне на пощенска услуга като описаната, когато това е обосновано с императивни съображения, свързани с гарантирането на основно конституционно право на гражданите и социалната политика на държавата, и паралелно с това, когато характерът на услугата позволява същата да се квалифицира като услуга с общ икономически интерес, при положение че получаваното от доставчика на услугата възнаграждение представлява компенсация, ненадвишаваща определения размер по чл. 2, пар.1, б. а) от Решение на Европейската комисия С (2011) 9380 от 20 декември 2011 година.


(1)  Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 година относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата

OB L 15, стр. 14; Специално българско издание: глава 6, том 3, стр. 12

(2)  Директива 2002/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година за изменение на Директива 97/67/ЕО относно по-нататъшното отваряне на пощенските услуги в Общността за конкуренция

OB L 176, стр. 21; Специално българско издание: глава 6, том 4, стр. 178

(3)  Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността

OB L 52, стр. 3