24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/15


Преюдициално запитване Raad van State (Нидерландия), постъпило на 4 април 2014 г. — A и др., друга страна: Minister van Buitenlandse Zaken

(Дело C-158/14)

2014/C 194/19

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподатели: A, B, C, D

Друга страна: Minister van Buitenlandse Zaken

Преюдициални въпроси

1.

Разполагат ли жалбоподателите в настоящото производство без съмнение с правомощие, по-специално на основание на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз (1), да подадат съгласно член 263 от ДФЕС от свое име жалба пред Общия съд за отмяната на Регламент за изпълнение № 610/2010 (2), доколкото вследствие на него организацията LTTE е включена в списъка по член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001 (3)?

2.

a)

Като се има предвид също единадесетото съображение на Рамково решение 2002/475/ПВР (4), могат ли действията на въоръжените сили по време на въоръжен конфликт по смисъла на международното хуманитарно право да бъдат терористични престъпления по смисъла на Рамковото решение?

б)

При положителен отговор на въпрос 2а, могат ли действията на въоръжените сили по време на въоръжен конфликт по смисъла на международното хуманитарно право да бъдат терористични актове по смисъла на Обща позиция 2001/931/ОВППС (5) и на Регламент № 2580/2001?

3.

Могат ли действията, въз основата на които с Регламент за изпълнение № 610/2010 LTTE е включена в списъка по член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001, да се считат за действия на въоръжените сили по време на въоръжен конфликт по смисъла на международното хуманитарно право?

4.

След като се вземе предвид отговорът на въпросите 1, 2а, 2б и 3, валиден ли е Регламент за изпълнение № 610/2010, доколкото чрез него организацията LTTE е включена в списъка по член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001?

5.

При положителен отговор на въпрос 4, в този случай невалидността разпростира ли се върху предишните и следващите решения на Съвета за актуализиране на списъка по член 2, параграф 3 от Регламент № 2580/2001, доколкото чрез посочените решения организацията LTTE е включена в този списък?


(1)  ОВ, C 364, 2000 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 610/2010 на Съвета от 12 юли 2010 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1285/2009 (ОВ, L 178, стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 година относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (ОВ, L 344, стр. 70; Специално издание на български език, 2007 г., глава 18, том 1, стр. 169).

(4)  Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, стр. 3; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 252).

(5)  Обща позиция на Съвета от 27 декември 2001 година за прилагането на специални мерки за борба с тероризма (OB L 344, стр. 93; Специално издание на български език, 2007 г., глава 18, том 1, стр. 179).