8.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 303/3


Жалба, подадена на 20 февруари 2014 г. от Brown Brothers Harriman & Co. срещу определението, постановено на 9 декември 2013 г. от Общия съд (девети състав) по дело Т-389/13, Brown Brothers Harriman & Co./Служба за хармонизиране на вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

(Дело C-101/14 P)

2014/C 303/05

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Brown Brothers Harriman & Co. (представители: P. Leander, T. Kronhöffer, advocates)

Друга страна в производството: Служба за хармонизиране на вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

С определение от 17 юли 2014 г. Съдът (трети състав) прие жалбата за недопустима.