22.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 85/16


Преюдициално запитване, отправено от Finanzgerichts Hamburg (Германия) на 7 януари 2014 г. — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück

(Дело C-5/14)

2014/C 85/29

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Hamburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

Ответник: Hauptzollamt Osnabrück

Преюдициални въпроси

1.

Оправомощава ли член 267, втора алинея във връзка с първа алинея, буква б) (от същия член) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) юрисдикция на държава членка да поиска от Съда на Европейския съюз да се произнесе по повдигнати пред тази юрисдикция въпроси за тълкуването на правото на Съюза във връзка с валидността на национален закон, когато юрисдикцията, от една страна, не само има съмнение относно съответствието на закона с правото на Съюза, но от друга страна, е стигнала и до убеждението, че националният закон противоречи на националната конституция, поради което в паралелно производство вече е сезирала конституционния съд, който съгласно националното право е единствено компетентен да установи противоконституционността на закони, без обаче последният да е постановил решението си?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

2.

Допускат ли приетите Директива 2008/118/ЕО (1) с цел хармонизиране на режима за облагане с акцизи и Директива 2003/96/ЕО (2) с цел (данъчно облагане на) енергийните продукти и електроенергията в рамките на Съюза въвеждането на национален данък, с който се облагат ядрените горива, използвани за производството на електроенергия с търговска цел? От значение ли е обстоятелството дали може да се очаква, че националният данък може чрез включването му в цената на електроенергията да бъде прехвърлен върху крайния потребител, и какво евентуално следва да се разбира под „прехвърляне“?

3.

Може ли дадено предприятие да се защити срещу данък, с който държава членка облага използването на ядрени горива за производството на електроенергия с търговска цел по съображения за набиране на приходи, с довода, че облагането представлява помощ, която съгласно член 107 ДФЕС е в противоречие с правото на Съюза?

При утвърдителен отговор на предходния въпрос:

Дали германският Kernbrennstoffsteuergesetz (Закон за данък върху ядрените горива), по силата на който с цел набиране на приходи се облагат с данък само предприятия, които използват ядрени горива за производство на електроенергия с търговска цел, представлява държавна помощ по смисъла на член 107 ДФЕС? Кои обстоятелства са от значение при проверката дали други предприятия, които не се облагат с данъци по същия начин, се намират в сходно фактическо и правно положение?

4.

Противоречи ли налагането на германския данък върху ядрените горива на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (ДЕОАЕ)?


(1)  Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 9, 2009 г., стр. 12).

(2)  Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, стр. 51; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 98).