1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/17


Определение на председателя на Съда от 25 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

(Дело C-316/14) (1)

(2014/C 431/27)

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 303, 8.9.2014 г.