22.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 68/6


Решение на Съда (девети състав) от 23 декември 2015 г. — Европейска комисия/Република Гърция

(Дело C-180/14) (1)

((Неизпълнение на задължения на държава членка - Директива 2003/88/ЕО - Организация на работното време - Междудневна почивка - Междуседмична почивка - Максимална продължителност на седмичното работно време))

(2016/C 068/07)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Patakia и M. van Beek)

Ответник: Република Гърция (представители: A. Samoni-Rantou, N. Dafniou и S. Vodina)

Диспозитив

1)

Като не е приложила максимална продължителност на седмичното работно време до 48 часа и като не е гарантирала минимална продължителност на междудневна почивка, нито равностоен период на компенсационна почивка непосредствено след положения труд, който се предполага, че подлежи на компенсация за този период, Република Гърция не е изпълнила задълженията си съгласно членове 3, и 6 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време.

2)

Отхвърля иска в останалата му част.

3)

Осъжда Република Гърция да понесе съдебните разноски.


(1)  ОВ C 184, 16.6.2014 г.