7.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 294/6


Решение на Съда (пети състав) от 9 юли 2015 г. — Европейска комисия/Френска република

(Дело C-63/14) (1)

((Неизпълнение на задължения от държава членка - Държавни помощи - Неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар помощ - Задължение за възстановяване - Абсолютна невъзможност - Компенсации за услуга, която е допълнителна към основната услуга))

(2015/C 294/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представител: B. Stromsky)

Ответник: Френска република (представители: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam и J. Bousin)

Диспозитив

1)

Като не е приела в определения срок всички мерки, необходими за възстановяване от Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA на държавната помощ, обявена за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар с член 2, параграф 1 от Решение 2013/435/ЕС на Комисията от 2 май 2013 г. относно държавна помощ SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN), приведена в действие от Франция в полза на Société Nationale Maritime Corse Méditerranée и Compagnie Méridionale de Navigation, като не е отменила в определения срок всички плащания, посочени в същия член 2, параграф 1, и като не е уведомила Европейската комисия в предвидения срок за мерките, взети за съобразяване с това решение, Френската република не е изпълнила задълженията си по член 288, четвърта алинея ДФЕС и по членове 3 — 5 от посоченото решение.

2)

Осъжда Френската република да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 135, 5.5.2014 г.