19.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 304/22


Жалба, подадена на 21 август 2013 г. — Bora Creations/СХВП — Beauté Prestige International (essence)

(Дело T-448/13)

2013/C 304/38

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Bora Creations, SL (Ceuta, Испания) (представители: R. Lange, G. Hild и C.Pape, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Beauté Prestige International SA (Париж, Франция)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение от 6 юни 2013 г. на пети апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), постановено по дело R 1085/2012-5,

да осъди ответника да заплати разноските по делото.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: словна марка „essence“ за стоки от класове 3, 4, 8, 14, 16, 21, 25 и 26 — регистрация на марка на Общността № 6 816 144.

Притежател на марката на Общността: жалбоподателят.

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав.

Основание на искането за обявяване на недействителност: абсолютни основания съгласно член 52, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕО) № 207/2009 от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (Регламент относно марката на Общността) (1), а именно, че марката на Общността е регистрирана в нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламента относно марката на Общността.

Решение на отдела по отмяна: отхвърля искането за обявяване на недействителност.

Решение на апелативния състав: уважава жалбата и обявява марката на Общността за частично недействителна.

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламента относно марката на Общността.


(1)  ОВ L 78, стр. 1