30.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/39


Решение на Общия съд от 8 октомври 2015 г. — Чешка република/Комисия

(Дела T-659/13 и T-660/13) (1)

((Транспорт - Директива 2010/40/ЕС - Интелигентни транспортни системи - Делегиран регламент (ЕС) №o885/2013 - Предоставяне на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства - Член 3, параграф 1, член 8 и член 9, параграф 1, буква a) от Делегиран регламент №o885/2013 - Делегиран регламент (EС) № 886/2013 - Данни и процедури за предоставяне на минимална универсална информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата, която е безплатна за потребителите - Член 5, параграф 1, член 9 и член 10, параграф 1, буква a) от Регламент №o886/2013))

(2015/C 398/49)

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Чешка република (представители: M. Smolek и J. Vláčil)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Hottiaux, Z. Malůšková и K. Walkerová)

Предмет

По дело T-659/13, главно искане за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 на Комисията от 15 май 2013 година, за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (Директивата за ИТС) по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства (OВ L 247, стp. 1), и при условията на евентуалност, искане за отмяна на член 3, параграф 1, на член 8 и на член 9, параграф 1, буква a) от Делегиран регламент № 885/2013, както и по дело T-660/13, главно искане за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 на Комисията от 15 май 2013 година, за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства (OВ L 247, стp. 6), и при условията на евентуалност, искане за отмяна на член 5, параграф 1, на член 9 и на член 10, параграф 1, буква a) от Делегиран регламент № 886/2013

Диспозитив

1)

Съединява дела T-659/13 и T-660/13 за целите на съдебното решение.

2)

Отхвърля жалбите.

3)

Осъжда Чешката република да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 45, 15.2.2014 г.