23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/32


Решение на Общия съд от 25 септември 2015 г. — VECCO и др./Комисия

(Дело T-360/13) (1)

((REACH - Включване на хромовия триоксид в списъка на подлежащите на разрешителен режим вещества - Употреби или категории употреби, за които не се прилага изискването за разрешение - Понятие за „съществуващо специфично законодателство на Общността, налагащо минимални изисквания, свързани със защитата на здравето на човека или околната среда при употребата на веществото“ - Явна грешка в преценката - Пропорционалност - Право на защита - Принцип на добра администрация))

(2015/C 389/33)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Меминген, Германия) и 185 други жалбоподатели, чиито наименования са посочени в приложение към решението (представители: C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats и J. Beck, solicitor)

Ответник: Европейска комисия (представители: K. Talabér-Ritz и J. Tomkin)

Встъпили страни в подкрепа на жалбоподателите: Assogalvanica (Падуа, Италия) и 31 други встъпили страни, чиито имена са посочени в приложение към решението (представители: C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats и J. Beck, solicitor)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска агенция по химикалите (ECHA) (представители: W. Broere, M. Heikkilä и T. Zbihlej)

Предмет

Искане за частична отмяна на Регламент (ЕС) № 348/2013 на Комисията от 17 април 2013 година за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ L 108, стр. 1)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) и жалбоподателите, чиито наименования са посочени в приложение I, понасят, освен направените от тях съдебни разноски, и тези на Европейската комисия.

3)

Assogalvanica и другите встъпили страни, чиито имена са посочени в приложение II, понасят направените от тях съдебни разноски.

4)

Европейската агенция по химикали (ECHA) понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 260, 7.9.2013 г.