19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/22


Решение на Общия съд от 10 септември 2015 г. —Гърция/Комисия

(Дело T-346/13) (1)

((ФЕОГА - Секция „Гарантиране“ - ФЕОГА и ЕЗФРСР - Разходи, изключени от финансиране - Мерки за развитие на селските райони - Агроекология - Адекватност на проверките - Финансови корекции с фиксирана ставка))

(2015/C 346/25)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Република Гърция (представители: първоначално I.-K. Chalkias, X. Basakou и A.-E. Vasilopoulou, впоследствие A.-E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos и O. Tsirkinidou)

Ответник: Европейска комисия (представители: A. Marcoulli и D. Triantafyllou)

Предмет

Жалба за отмяна на Решение за изпълнение 2013/214/ЕС на Комисията от 2 май 2013 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 123, стр. 11).

Диспозитив

1)

Отменя Решение за изпълнение 2013/214/ЕС на Комисията от 2 май 2013 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), в частта, в която налага на Република Гърция финансова корекция от 2 % по отношение на агроекологичните подмерки „Биологично земеделие“ и „Биологично отглеждане“.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Република Гърция и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 245, 24.8.2013 г.