19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/21


Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Toshiba/Комисия

(Дело T-104/13) (1)

((Конкуренция - Картели - Световен пазар на катодни тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори - Решение, с което се констатира нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП - Споразумения и съгласувани практики в областта на цени, подялба на пазари, капацитети и производство - Доказателство за участието в картела - Едно-единствено продължавано нарушение - Отговорност за нарушението - Съвместен контрол - Глоби - Пълен съдебен контрол))

(2015/C 346/23)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Toshiba Corp. (Токио, Япония) (представители: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz и P. Berghe, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: M. Biolan, V. Bottka и M. Kellerbauer)

Предмет

Искане за отмяна на Решение C(2012) 8839 окончателен на Комисията от 5 декември 2012 г. относно производство по член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/39.437 — Тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори) в частта му, отнасяща се до жалбоподателя, както и, при условията на евентуалност, искане за премахване или за намаляване на размера на глобата, която му е наложена.

Диспозитив

1)

Отменя частично член 1, параграф 2, буква г) от Решение C(2012) 8839 окончателен на Комисията от 5 декември 2012 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/39.437 — Тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори) в частта му, в която се констатира, че Toshiba Corp. е участвало в световен картел на пазара на катодни тръби за цветни телевизори през периода от 16 май 2000 г. до 31 март 2003 г.

2)

Отменя член 2, параграф 2, буква ж) от това решение, в частта му, в която се налага глоба от 28 048 000 EUR на Toshiba за прякото му участие в световен картел на пазара на катодни тръби за цветни телевизори.

3)

Определя размера на глобата, наложена на Toshiba в член 2, параграф 2, буква з) от разглежданото решение, солидарно с Panasonic Corp. и MT Picture Display Co. Ltd, на 82 826 000 EUR.

4)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

5)

Осъжда всяка страна да понесе направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 114, 20.4.2013 г.