23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/66


Определение на Съда на публичната служба от 15 октомври 2015 г. — Drakeford/ЕАЛ

(Дело F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.