10.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 371/35


Определение на Съда на публичната служба от 29 август 2016 г. — Boyd/Комисия

(Дело F-19/13) (1)

(2016/C 371/42)

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 123, 27.4.2013 г., стр. 30.