14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 367/25


Преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif de Strasbourg (Франция) на 8 октомври 2013 г. — Geoffrey Léger/Ministre des affaires sociales et de la santé, Établissement français du sang

(Дело C-528/13)

2013/C 367/46

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal administratif de Strasbourg

Страни в главното производство

Ищец: Geoffrey Léger

Ответник: Ministre des affaires sociales et de la santé, Établissement français du sang

Преюдициален въпрос

С оглед на приложение III към Директива 2004/33/ЕО (1) обстоятелството, че дадено лице от мъжки пол има полови контакти с лице от същия пол, само по себе си представлява ли сексуално поведение, поставящо го във високо рискова група за заразяване със сериозни инфекциозни болести, преносими по кръвен път, обосноваващо постоянното отхвърляне като кръводарители на лицата с такова сексуално поведение, или според обстоятелствата в разглеждания случай може да представлява просто сексуално поведение, излагащо на риск от заразяване със сериозни инфекциозни болести, преносими по кръвен път, обосноваващо временно отхвърляне като кръводарители за определен срок след прекратяване на рисковото поведение?


(1)  Директива 2004/33/ЕО на Комисията от 22 март 2004 година за прилагане на Директива 2002/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои технически изисквания за кръвта и кръвните съставки (ОВ L 91, стр. 25; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 11, стр. 110).