30.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 352/9


Преюдициално запитване, отправено от Tribunal de première instance de Namur (Белгия) на 27 септември 2013 г. — Belgacom SA, встъпило в правата на Belgacom Mobile SA по жалбата му срещу Province de Namur

(Дело C-517/13)

2013/C 352/17

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de première instance de Namur

Страни в главното производство

Жалбоподател: Belgacom SA, встъпило в правата на Belgacom Mobile SA по подадената от него жалба

Ответник: Province de Namur

Преюдициални въпроси

1.

Член 13 от Директива 2002/20/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги („Директива за разрешение“) (1) трябва ли да се тълкува в смисъл, че не допуска правна уредба на национален орган или на местен орган на управление да въвежда с бюджетна цел, различна от целта на това разрешение, такса за мобилната комуникационна инфраструктура, използвана при осъществяване на дейностите, за които е издадено общо разрешение в изпълнение на посочената директива (евентуално като се прави разграничение между хипотезата, при която инфраструктурата е разположена в частни имоти и тази, при която тя е разположена в публични имоти)?

2.

Член 6, параграф 1 от Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги („Директива за разрешение“) трябва ли да се тълкува в смисъл, че не допуска правна уредба на национален орган или на местен орган на управление да въвежда с бюджетна цел, различна от целта на това разрешение, такса за мобилната комуникационна инфраструктура, която не е посочена сред условията, изброени в част А на приложението към тази директива, в частност тъй като не представлява административна такса по смисъла на член 12?


(1)  ОВ L 108, стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 183.