16.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/10


Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 3 септември 2013 г. — Adala Bero

(Дело C-473/13)

2013/C 336/20

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Adala Bero

Административен орган — участник в производството: Regierungspräsidium Kassel

Преюдициални въпроси

Произтича ли от член 16, параграф 1 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (1) задължението на държава членка по правило да изпълнява задържането с цел принудително отвеждане до границата на страната в специализирани центрове за задържане и в случаите, в които такива центрове има само в част от федералните административно-териториални единици на тази държавна членка, а в другите няма такива?


(1)  ОВ L 348, стр. 98.