15.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 171/14


Преюдициално запитване, отправено от Bayerischen Verwaltungsgerichts München (Германия) на 18 март 2013 г. — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern

(Дело C-137/13)

2013/C 171/27

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Страни в главното производство

Жалбоподател: Herbaria Kräuterparadies GmbH

Ответник: Freistaat Bayern

Преюдициални въпроси

1.

Трябва ли член 27, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 889/2008 (1) да се разбира в смисъл, че употребата на посочените вещества се изисква от закон, когато разпоредба на Съюза или съответстваща с правото на Съюза национална разпоредба за храните, в които би трябвало да се добавят посочените вещества, непосредствено предвижда добавяне на посочените вещества или най-малкото установява минимално съдържание на посочените вещества, които би трябвало да бъдат добавяни?

2.

При отрицателен отговор на въпрос 1: следва ли член 27, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 889/2008 да се разбира в смисъл, че употребата на посочените вещества се изисква от закон и в случаите, в които без прибавянето най-малко на едно от посочените вещества пускането на пазара на определен хранителен продукт като хранителна добавка или при използване на здравни претенции би било подвеждащо и заблуждаващо за потребителя, тъй като хранителният продукт поради съвсем малката концентрация на някое от посочените вещества не може да изпълни своето предназначение като храна, съответно своето предназначение, което е посочено в здравните претенции?

3.

При отрицателен отговор на въпрос 1: следва ли член 27, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 889/2008 да се разбира в смисъл, че употребата на посочените вещества се изисква от закон и в случаите, в които определена здравна претенция може да се използва само за храна, която съдържа определено, т. нар. значително количество най-малко от едно от посочените вещества?


(1)  Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, стр. 1).