15.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 171/12


Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 18 март 2013 г. — Staatssecretaris van Financiën, ответник по касационната жалба: Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti

(Дело C-131/13)

2013/C 171/24

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Касатор: Staatssecretaris van Financiën

Ответник по касационната жалба: Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti

Преюдициални въпроси

1.

Трябва ли съгласно правото на Съюза националните власти и съдилища да откажат прилагането на данъчно освобождаване за вътреобщностна доставка, да откажат правото на приспадане на ДДС за покупката на стоки, които след тази покупка са изпратени в друга държава членка, или да откажат възстановяването на ДДС, което следва от прилагането на член 28б, част А, параграф 2, второ изречение от Шеста директива (1), когато въз основа на обективни данни е установено, че във връзка със съответните стоки е извършена измама с ДДС и че данъчнозадълженото лице е знаело или е било длъжно да знае, че е участвало в нея, а в тези случаи националното право не предвижда възможността да се откаже освобождаване, приспадане или възстановяване?

2.

Ако отговорът на предходния въпрос е положителен, трябва ли да се откаже данъчно освобождаване, приспадане или възстановяване и в случаите, когато измамата с ДДС е извършена в друга държава членка (различна от държавата членка, от която са изпратени стоките) и данъчнозадълженото лице е знаело или е било длъжно да знае за тази измама, докато в държавата членка на изпращане е изпълнило всички (формални) изисквания на националното право относно данъчното освобождаване, приспадането или възстановяването и винаги е подавало на данъчните органи на тази държава членка всички необходими данни за стоките, изпращането и купувачите в държавата членка на местоназначение на тези стоки?

3.

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, как трябва да се разбира изразът „подлежи на облагане“ в член 28б, част A, параграф 2, първо изречение (в края) от Шеста директива: посочването в законово предвидената справка-декларация за ДДС на ДДС, дължим в държавата членка на местоназначение за вътреобщностното придобиване, или — при липсата на такова посочване — и приемането от данъчните органи на държавата членка на местоназначение на мерки за отстраняване на този пропуск? Има ли значение за отговора на този въпрос обстоятелството, че съответната сделка е част от верига сделки, извършени с цел измама с ДДС в страната на местоназначение, и че данъчнозадълженото лице е знаело или е било длъжно да знае за нея?


(1)  Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1).