Keywords
Диспозитив

Keywords

Марка на Общността — Съображения на трети лица и възражение — Разглеждане на възражението — Доказване на използването на по-ранната марка — Реално използване — Понятие — Критерии за преценка (член 43, параграф 2 от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точки 29 и 32)

2. Марка на Общността — Подаване на заявка за марка на Общността — Посочване на стоките или услугите, до които се отнася марката — Използване на общи термини от заглавията на класовете от Ницската класификация — Задължение на заявителя да уточни стоките или услугите, до които се отнася заявката му (член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точки 40 и 41)

3. Марка на Общността — Решения на Службата — Принцип на равно третиране — Принцип на добра администрация — Предходна практика при вземане на решения на Службата — Принцип на законност (вж. точка 45)

4. Обжалване — Основания — Повтаряне на основанията и доводите, изложени пред Общия съд — Липса на установяване на твърдяната грешка при прилагане на правото — Недопустимост (член 256, параграф 1 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда; член 112, параграф 1, първа алинея, буква в) от Процедурния правилник на Съда) (вж. точка 54)

Диспозитив

Диспозитив

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Reber Holding GmbH & Co. KG да заплати съдебните разноски.


Решение на Съда (седми състав) от 17 юли 2014 г. —

Reber Holding/СХВП

(Дело C‑141/13 P) ( 1 )

„Обжалване — Марка на Общността — Фигуративна марка „Walzer Traum“ — Възражение на притежателя на националната словна марка „Walzertraum“ — Понятие за реално използване на марката — Неотчитане на предходните решения — Принцип на равно третиране“

1. 

Марка на Общността — Съображения на трети лица и възражение — Разглеждане на възражението — Доказване на използването на по-ранната марка — Реално използване — Понятие — Критерии за преценка (член 43, параграф 2 от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точки 29 и 32)

2. 

Марка на Общността — Подаване на заявка за марка на Общността — Посочване на стоките или услугите, до които се отнася марката — Използване на общи термини от заглавията на класовете от Ницската класификация — Задължение на заявителя да уточни стоките или услугите, до които се отнася заявката му (член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точки 40 и 41)

3. 

Марка на Общността — Решения на Службата — Принцип на равно третиране — Принцип на добра администрация — Предходна практика при вземане на решения на Службата — Принцип на законност (вж. точка 45)

4. 

Обжалване — Основания — Повтаряне на основанията и доводите, изложени пред Общия съд — Липса на установяване на твърдяната грешка при прилагане на правото — Недопустимост (член 256, параграф 1 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда; член 112, параграф 1, първа алинея, буква в) от Процедурния правилник на Съда) (вж. точка 54)

Диспозитив

1) 

Отхвърля жалбата.

2) 

Осъжда Reber Holding GmbH & Co. KG да заплати съдебните разноски.


( 1 ) ОВ C 141, 18.5.2013 г.