1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/6


Определение на Съда (осми състав) от 11 септември 2014 г. — Think Schuhwerk GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

(Дело C-521/13 P) (1)

((Обжалване - Марка на Общността - Регламент (ЕО) № 207/2009 - Член 7, параграф 1, буква б) - Липса на отличителен характер - Червени краища на връзки за обувки - Член 122 от Процедурния правилник на Общия съд - Жалба, отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна))

(2014/C 431/10)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Think Schuhwerk GmbH (представител: M. Gail, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: G. Schneider)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Think Schuhwerk GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 344, 23.11.2013 г.